Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

4-tygodniowy kurs

ZAPISZ SIĘ 》
Zobacz więcej 》

Warszawa, 17.02 - 13.03.2020r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA 》

Wraz z nowym rokiem weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami

Wszystkie podmioty powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Ponadto, uruchomienie tej funkcjonalności zapewni w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych. Znikną więc "papierowe" karty przekazania i karty ewidencji odpadów oraz zbiorcze zestawienia o odpadach składane do Marszałka Województwa.

O kursie

Celem kursu jest podniesienie Państwa kwalifikacji zawodowych w zakresie:

Co obejmuje kurs

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zawierający narzędzia: m.in. akty prawne, wzory dokumentów i zestawień, stawki opłat, kalendarz obowiązków środowiskowych, katalog odpadów
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska
 • prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • opracowywania programu ochrony środowiska i raportowania wykonania tego programu
 • planowania i czuwania nad wykorzystaniem funduszu ochrony środowiska
 • prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
 • uczestniczenia w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa
 • prognozowania zmian w środowisku związanych z działalnością człowieka

Program kursu

1. Lekcja multimedialna: Ochrona środowiska - obowiązujące przepisy, najnowsze regulacje, niezbędne dokumenty, obowiązki środowiskowe

 • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
 • Rola, miejsce i odpowiedzialność specjalisty ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
 • Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
 • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
 • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

17 lutego 2020r.

2. Lekcja multimedialna: Pozwolenia środowiskowe, gospodarka odpadami

 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane:
 • pozwolenia zintegrowane
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
 • Organy właściwe do wydawania decyzji
 • Proces inwestycyjny - wymogi prawne, lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; decyzja środowiskowa
 • Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
 • Ważne definicje i pojęcia

21 lutego 2020r.

3. Warsztat stacjonarny: Gospodarka odpadami w praktyce | Warszawa

 • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
 • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Przepisy dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców
 • Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2019 rok

28 lutego 2020r. (piątek)

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza

Aleje Jerozolimskie 123a

4. Lekcja multimedialna: Opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, F-gazy - obowiązki przedsiębiorców

 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
  w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany
 • Obowiązki wprowadzających, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Rejestr BDO, ewidencje, sprawozdawczość dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
 • Opłata produktowa
 • Sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO

2 marca 2020r.

5. Lekcja multimedialna: Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Obowiązujące stawki opłat i formularze w 2019r.
 • Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań za 2019r. i lata poprzednie
 • Zwolnienie z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, silniki spalinowe, emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
 • Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
 • Raport do KOBiZE - kogo dotyczy, rejestracja w systemie, zasady sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE, kary

6 marca 2020r.

6. Warsztat stacjonarny: Warsztaty z naliczania opłat i wypełniania sprawozdań | Warszawa

 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Obowiązujące stawki opłat za 2019 rok, terminy i sposób przedkładania sprawozdania
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie?
  Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych)
 • Dyskusja, omówienie pytań uczestników dotyczących części
  e-learningowej

13 marca 2020r. (czwartek)

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza

Aleje Jerozolimskie 123a

Trenerka

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca oraz konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Anna Zaporowska

Dlaczego warto wziąć udział

Połączenie teorii

z praktyką: drugie spotkanie stacjonarne to warsztat z wypełniania dokumentacji, praktyczne rozwiązania oraz dyskusja

Możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych

w krótkim czasie

Gwarancja jakości

- nad szkoleniem czuwa doświadczona konsultantka

w dziedzinie ochrony środowiska, współpracująca na co dzień

z organami administracji publicznej w zakresie m.in. stosowania przepisów

W cenę wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Formularz zgłoszeniowy

ZAPISZ SIĘ 》

Kontakt

Email biuro@explanator.pl

Tel. +48 (61) 855 01 12 / Fax +48 (61) 855 00 78

Strona http://www.explanator.pl

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA 》